תקנון, תנאי שימוש, שמירת פרטיות והשתתפות בפעילות

"האקדמיה לתיירות מהבית"

הוראות כלליות

1. תלמה נסיעות ותיירות בע"מ (להלן: "החברה") תקיים פעילות של העברת שיעורים מקוונים בתשלום במסגרת מיזם בשם "האקדמיה לתיירות מהבית" (להלן: "הפעילות").
2. הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש והשתתפות של המשתתפים בפעילות ותהוונה את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתתפים לבין החברה.
3. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מיועד לשני המינים כאחד.
4. יש לקרוא בעיון את התקנון במלואו.
5. התקנון ממצה ומסדיר את היחסים בין המשתתפים הנרשמים לפעילות לבין החברה, והשתתפות בפעילות מהווה ומבטאת הסכמה מלאה של המשתתפים לכל תנאי התקנון. לכן, אם אינך מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, אינך רשאי להשתתף בפעילות.
6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו.
7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, מכל מין וסוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה, אלא אם נכתב אחרת במפורש בפרסום הרלוונטי.
8. מונחים, מושגים וביטויים בתקנון זה שלא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל.

ההשתתפות בפעילות ותקופת הפעילות

9. ההשתתפות בפעילות היא בהתאם להוראות תקנון זה.
10. במסגרת הפעילות, יועברו שיעורים מקוונים בתשלום, בתחומי תוכן מגוונים ובכלל זאת בתחומי תוכן הקשורים בעולם הבישול והתיירות. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את תוכן הפעילות בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת. כל גולש אשר נרשם לשיעור במסגרת הפעילות ייקרא "משתתף" וביחד "משתתפים".
11. הגולשים ימלאו בעת ההרשמה פרטים אישיים. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילות מותנית במילוי מדויק ומלא של פרטים כאמור.
12. בפעילות רשאים להשתתף משתתפים מגיל 6 בלבד. השתתפותם של קטינים (מי שטרם מלאו לו 18 שנים) בפעילות מותנית בכך שהקטין קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס אחר להשתתף בפעילות.
13. מובהר בזאת, כי הפעילות עשויה להיות כרוכה בשימוש בכלים או אמצעים שעשויים להיות מסוכנים אם נעשה בהם שימוש לא זהיר ו/או לא מתאים. בכלל זאת, הפעילות עשויה לכלול שימוש בכלים ובמכשירים חדים ו/או מוצרי חשמל ו/או שימוש בגז ו/או שימוש באמצעים להרתחת מים ושימוש במים רותחים.
14. כמו כן, הואיל ותוכן הפעילות קשור בתחום הבישול, ייתכן שהפעילות תהיה כרוכה בשימוש ברכיבים ומרכיבים אשר המשתתף עשוי להיות אלרגי אליהם.
15. החברה אינה אחראית לעצם השימוש ו/או אופן השימוש של המשתתפים בכלים, מוצרים, מרכיבים או רכיבים, אשר השימוש בהם עשוי להידרש במסגרת הפעילות והאחריות לעניין זה מוטלת על המשתתף בלבד.
16. כאשר מדובר במשתתף שהוא קטין, ההשתתפות בפעילות היא באחריות ההורה ו/או האפוטרופוס של הקטין. כמו כן, באחריותו של ההורה ו/או האפוטרופוס של הקטין לדאוג לכך שבמידת הצורך ובהתאם לשיקול הדעת ובאחריותו של ההורה ו/או האפוטרופוס של הקטין, השתתפותו של הקטין בפעילות תיעשה בליווי מבוגר למשך כל הפעילות או בחלקה. משתתפים קטינים מתחת לגיל 14 מחויבים בליווי מבוגר שישגיח עליהם ועל פעולותיהם במשך כל ההשתתפות בפעילות.
17. לחברה שמור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי למנוע השתתפות של משתתף בפעילות, בכל שלב שהוא משלבי הפעילות המתוארים להלן, לרבות בנסיבות בהן יש לחברה חשד כי אותו משתתף אינו עומד בתנאים של תקנון זה ו/או בתנאי כל דין. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם פסילה כאמור.
18. התשלום מתבצע עבור שימוש חד פעמי אלא אם כן נאמר אחרת. השימוש הוא עבור משתתף אחד בלבד (מחשב/נייד/טאבלט) וחל איסור חמור להעביר את פרטי ההתקשרות למשתמשים אחרים.
19. המשתתפים ינהלו תרבות שיח הולם ובסמכות המדריך להרחיק משתמש אשר לא שומר על כללי התנהגות נאותה.
20. בשל העובדה שהשיעור הינו מקוון עשויות להיות הפרעות שאינן באחריות חברה, ובאחריות כל משתתף לוודא שיש לו גישה תקינה לרשת האינטרנט.

תנאי מתלה למתן השירות – כמות משתתפים מינימלית

21. ביחס לכל שיעור מקוון שיועבר במסגרת הפעילות, עצם קיום השיעור מותנה בהשתתפות מינימלית של 10 משתתפים בכל שיעור.
22. במקרה בו מספר המשתתפים באיזה מהשיעורים המקוונים יהיה נמוך מהכמות המינימלית כאמור, לחברה יהא שיקול דעת בלעדי אם לקיים את השיעור אם לאו, והחברה רשאית להחליט שלא לקיים את השיעור ו/או את הפעילות כלל או לדחות למועד אחר.
23. במקרה של ביטול שיעור או ביטול של הפעילות מצד החברה, או במקרה בו המועד הדחוי לקיום השיעור או הפעילות אינו מתאים למשתתף, ייחשב החוזה בין הצדדים לבטל והחברה תשיב למשתתף כאמור את הסכום ששולם על ידו. סכום זה יוחזר בתוך _21_ ימים לאמצעי התשלום באמצעותו נעשה הרישום לפעילות.
24. אין באמור בפרק זה כדי להגביל את זכותה של החברה לבטל שיעור/ים ו/או את הפעילות כולה, בכל עת, בין לפי הוראות תקנון זה ובין לפי הוראות כל דין.
הסכמה להיכלל במאגר מידע
25. השימוש באתר ובפעילות כלול במסירת פרטים, לרבות פרטים אישיים, ואיסוף ושימוש בפרטים אלה מצד החברה. הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, אשר מפורטת בקישור הבא: https://www.talmahomeacademy.com/privacy [שימוש במדיניות הפרטיות המעודכנת שנשלחה לתלמה בה מוסדרת גם סוגיית הדיוור לנרשמים]
ויתור ופטור מאחריות
26. ההשתתפות בפעילות תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל הוצאה, הפסד ו/או נזק, לרבות אך מבלי לגרוע מהאמור לעיל, נזק גוף אשר נגרם למי מהמשתתפים ו/או לצד שלישי עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי-השתתפות בפעילות.
27. למען הסר ספק מובהר בזה, כי כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של משתתף יחולו על המשתתף בלבד.
28. המשתתפים מצהירים כי ידוע להם שהפעילות עשויה להיות כרוכה בשימוש בכלי מטבח ובאמצעים העשויים להיות מסוכנים לרבות גז, מים רותחים וכלים חדים. כמו כן, הפעילות עשויה להיות כרוכה בשימוש במזון מסוגים שונים לרבות מזון הכולל רכיבים שהמשתתף עשוי להיות אלרגי אליהם. האחריות לסיכונים האמורים בגדר הפעילות היא אחריות בלעדית של המשתתפים. כאשר המשתתף הוא קטין, האחריות כאמור מוטלת גם על הוריו של הקטין ו/או אפוטרופוס אחר של הקטין ו/או מבוגר אחר המשגיח על פעילותו של הקטין והכל בהתאם לאמור בתקנון זה
29. המשתתפים פוטרים בזאת את החברה ו/או מי מטעמה באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר נגרמו ו/או ייגרמו להם ו/או לצד שלישי, לרבות בגין השתתפות בפעילות ו/או אי השתתפות בפעילות.
30. החברה לא תישא באחריות לכל פגיעה ו/או הפרה של זכויות יוצרים, זכויות קניין רוחני כלשהן, סימני מסחר, סודות מסחריים וכן כל פגיעה בפרטיות המשתתפים בקשר עם הפעילות, והאחריות כולה חלה על המשתתפים באופן בלעדי.
31. החברה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה, לרבות תקלה הקשורה באתר החברה ו/או באתר הפעילות ו/או בפעילות, והיא אינה מתחייבת כי השירותים, כולם או חלקם, הניתנים באתר החברה ו/או באתר הפעילות ו/או במסגרת הפעילות, יינתנו כסדרם בלא הפסקות וללא טעויות או שיהיו חסינים מפני גישה לא מורשית למחשבי החברה מפני קלקולים, נזקים או תקלות בתוכנה, בחומרה ובקווי תקשורת, אצל החברה, או אצל מי מספקיהן ו/או מי מטעמן ו/או אחרים. הפעלת הפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל שלה או של צדדים שלישיים אחרים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור.
32. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות, שלביה, תוכנה, מתכונתה, נהליה ותקופתה, על פי שיקול דעתה בכל מקרה, לרבות במקרה בו יתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בה כדי למנוע ממשתתפים את היכולת מלהשתתף בפעילות או שיש בה כדי למנוע מהחברה לערוך את אותו שלב או חלק בפעילות. על ביטול או שינוי כאמור תינתן הודעה בדרך אשר תמצא החברה לנכון.
33. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר כל משתתף כי השתתפותו בפעילות היא לצורכי פנאי, כי הוא מודע לכך שעלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה, השתתפותו בפעילות לא תקים לו כל עילה ו/או טענה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות, עם ניהולה או עם תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

ביטול עסקה מכח חוק הגנת הצרכן

הודעת ביטול
34. במידה ותבחר לבטל את השירות עליך לשלוח הודעת ביטול למשרד החברה באחת מהדרכים הבאות:
• בדואר רשום לכתובת ___רחוב התעשיה 5 מגדל העמק_____;
• בדואר אלקטרוני בכתובת ______________privacy@talma.com _;
• בפקס שמספרו __________04-6545192____;
• באמצעות קישור לשליחת הודעת ביטול מקוונת המצוי בדף הבית באתר האינטרנט של החברה בכתובת _________https://www.talma.com/___.
בהודעת הביטול, הנכם מתבקשים לציין שם מלא ומספר זהות. בנוסף, כדי להקל על איתור העסקה, אתם מתבקשים לציין גם מספר הזמנה.

ביטול עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן

35. כל צרכן רשאי לבטל את העסקה עם החברה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה (לפי המועד המאוחר), בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
36. צרכן שהוא אזרח ותיק (בן 65 ומעלה) ו/או אדם עם מוגבלות ו/או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן) רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה (לפי המאוחר). זכאות לביטול כאמור כפופה לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין צרכן כאמור (לרבות תקשורת אלקטרונית). לצורך ביטול העסקה, החברה רשאית לדרוש הצגת תעודה המוכיחה שהצרכן הוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש.
37. ביקש צרכן לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (המפורטים לעיל), החברה רשאית לגבות ממנו דמי ביטול בכפוף לתנאים הבאים:
• בוטלה עסקה בשל פגם, אי התאמה, אי אספקת השירות במועד או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול על ידי החברה.
• בוטלה עסקה בנסיבות אחרות, החברה תגבה דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם).

ביטול שאינו מכח הוראות חוק הגנת הצרכן

38. ביטול שאינו מכח הוראות חוק הגנת הצרכן ניתן לעשות עד 72 שעות לפני תחילת השיעור תמורת החזר מלא.
39. במקרה של ביטול שנעשה פחות מ-72 שעות לפני תחילת השיעור, החברה תגבה עבור ביטול כאמור דמי ביטול מלאים בסך כל התמורה ששולמה.

זכויות שימוש וקניין רוחני

40. המשתמשים רשאים להשתמש באתר כחוק, ואינם מורשים לעשות כל פעולה המנוגדת לחוק.
41. אין לעשות בפעילות כל שימוש המהווה או העלול להוות עבירה פלילית או עוולה אזרחית בהתאם להוראות כל דין, או הפוגע בזכויותיו של צד שלישי כלשהו.
42. השימוש בפעילות מותר למטרות אישיות, חינוכיות, פרטיות ושאינן מסחריות בלבד.
43. אין לטעון, לשלוח או לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.
44. האתר, לרבות כל המידע שבו, לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה, גרפיקה, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לחברה ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה, ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור כתוב מראש וחתום על ידי החברה.
45. אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים ו/או כל מדיה ותוכן אחר ללא אישור כתוב מראש וחתום על ידי החברה.
46. אין להציג תכנים מהשירות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה; אין להציג תכנים מהשירות בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים;

נגישות

47. האתר משתמש בשירותי תוכנת הנגשה לגולשים בעלי מוגבלויות, והחברה שמה לעצמה כמטרה לאפשר חווית גלישה מיטבית לכלל הגולשים באשר הם.
48. על אף האמור לעיל, ייתכן כי דפים מסוימים באתר טרם הונגשו או שטרם נמצא פתרון טכנולוגי הולם עבורם. החברה מצרה על אי-הנעימות שעשויה להיגרם עקב כך וממשיכה במאמציה לשיפור הנגישות ואיכות הגלישה מתוך מחויבות כנה ואמיתית לכלל ציבור הגולשים.

שיפוי

49. המשתמש מתחייב לשפות את החברה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו לה עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הפרת החוק ו/או התגוננות בפני תביעה ו/או הגשת תביעה ו/או כל דרישה שתועלה ע"י צד שלישי, לרבות עלויות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט.
50. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש ישלם את סכומי הנזק הנובעים מאחריותו כאמור לעיל, מיד עם דרישה לכך בכתב ע"י החברה.

המחאת זכויות

51. החברה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או מקצתן, לכל צד שלישי, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש, ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של תקנון זה.
52. למשתמש אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של החברה ו/או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש ובכתב.
סמכות שיפוט והדין החל
53. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

מדיניות פרטיות

תלמה נסיעות ותיירות בע"מ ("תלמה", "אנו", או "אנחנו") מתייחסת בכבוד לפרטיות שלך, ותפעל להגן על פרטיותך בהתאם למדינית הפרטיות המפורטת להלן ועל פי הוראות כל דין.

אנו מאמינים כי יש לך זכות לדעת את מדיניותנו בנוגע לסוגי המידע אותו אנו עשויים לאסוף ודרכי השימוש בהם כאשר אתה יוצר קשר אתנו ו/או מזמין את השירותים והמוצרים שלנו, או בעת הביקור ו/או השימוש שלך באתר שלנו ("האתר"). אנא קרא את מדיניות פרטיות זו המתארת את אופן האיסוף, השימוש והעברת המידע בקפידה.
מדיניות פרטיות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר אשר זמין בכתובת https://www.talmahomeacademy.com/ ("תנאי השימוש"). הגישה לאתר והשימוש בו ובכלל זה השירותים המוצעים דרכם, כפופים לתנאי השימוש המסדירים את היחסים בין תלמה לבינך כמשתמש ועצם השימוש שלך באתר, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש ולמדיניות פרטיות זו. למעט אם הוגדר אחרת, למונחים המוגדרים בתנאי השימוש תהיה משמעות זהה, כפי שזו מתוארת בתנאי השימוש.
אנו רשאים להתנות את הגלישה באתר או את אספקת השירותים או המוצרים שתבקש שנספק לך, במסירת מידע אודותיך, אשר עשוי לכלול פרטים מזהים שלך ופרטים נוספים בהתאם לשיקול דעתנו. הנך מצהיר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור לנו את מידע זה, וכי המידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. במידה ולא תמסור מידע כאמור, נהיה רשאים למנוע ממך לגלוש באתר ה או באזורים מסוימים בו, להשתמש בשירותים שונים באתר, או להזמין שירותים ו/או מוצרים בדרך אחרת על פי שקול דעתנו הבלעדי.

המידע שאנו אוספים
במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר, הנך עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אודותיך אשר יאספו על ידינו, לרבות שם, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת.
כמו כן, בעת השימוש באתר או בעת יצירת קשר אתנו ו/או הזמנת מוצרים או שירותים שלנו, יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, אופן שימושך באתר, פרטי ציוד הקצה באמצעותו תשתמש באתר , מזהים דיגיטליים שלך (דוגמת כתובת ה-IP שלך, כתובת ה-MAC, מס' IMEI וכדומה), מיקומך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר או באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד . בנוסף, בכל עת שתיצור קשר עם תלמה או מי מטעמה במסגרת הזמנת נסיעות, חבילות נופש ומוצרים ושירותים נלווים, כמו גם באמצעות שרות לקוחות טלפוני, מילוי טופס באתר, משלוח הודעת דואר אלקטרוני, צ'אט, רשתות חברתיות או בכל דרך אחרת, תלמה תאסוף מידע אודותיך, אשר יכלול בין היתר את פרטי ההזמנות, יעדי ופרטי הטיסה, פרטי חבילות הנופש ופרטי העסקאות עם נותני השירותים, כמו גם נתונים כגון שם, תאריך לידה, מספר זהות, מספר דרכון, מספר הזמנה, כתובת דוא"ל, כתובת מגוריך, מספר טלפון נייד, מדינת אזרחות, מצב משפחתי וכדומה. במסגרת ביצוע תשלומים באמצעות כרטיסי אשראי אנו נאסוף גם פרטים אודות נתוני העסקאות אותם ביצעת בקשר עם השירותים שאנו מציעים (אך לא את פרטי כרטיס האשראי).
במסגרת רכישת שירותים או מוצרים מצדדים שלישיים שהם שותפים עסקיים שלנו, אנחנו נקבל את פרטי העסקאות שתבצע מולם. אנחנו גם עשויים לקבל נתונים ממפעילי הרשתות החברתיות בהן יש לך חשבון ככל שתבחר לקשר את החשבון שלך עם האתר.

2. השימוש במידע
השימוש במידע כאמור ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן: (א) על מנת לתפעל ולנהל את האתר והשירותים המוצעים בו וכן את הצעת המוצרים והשירותים של תלמה; (ב) על מנת לספק לך את השירותים והמוצרים שביקשת שנספק לך, ולשמור איתך על קשר; (ג) על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות שלך וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים; (ד) לצורך שליחתם של דברי דואר ודפוס, לרבות הצעות מסחריות מטעמנו או שותפינו העסקיים, בכפוף להסכמתך ובכפוף לכך שתוכל לבקש בכל עת שלא לקבל דברי דואר כאמור; (ה) כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר או בהתקשרויות אלקטרוניות אחרות לתחומי ההתעניינות שלך; ו-(ו) לכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאי השימוש או במדיניות פרטיות זו.
הפרטים והמידע אודותיך לא יימסרו לידי צדדים שלישיים ללא הסכמתך מראש, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם. על אף האמור לעיל, תלמה רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך במקרים המפורטים להלן: (א) לנותני שירותים של תלמה ולצדדים שלישיים אחרים, על מנת שתלמה תוכל להעניק לך את השירותים ואת המוצרים, בהתאם למטרות המפורטות בסעיף ‎2.1 לעיל (דוגמת חברות תעופה, מלונות, חברות השכרת רכב, ספקי שירותי תיירות, חברות ביטוח, שדות תעופה, ספקי שירותי קרקע ושינוע, חברות איתור נוסעים בעת חירום וכיוצא באלה) (ב) לשותפיה העסקיים ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שיווקיים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור בכפוף להוראות כל דין; (ג) במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו או עם רכישת המוצרים או השירותים שלנו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; (ד) אם יתקבל בידי תלמה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ו/או בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין תלמה או מי מטעמה; (ה) במקרה שתלמה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר; (ו) בקשר עם עסקה או משא ומתן לעסקה למכירת עסקיה, מניותיה, פעילותה או נכסיה של תלמה, או כל חלק מהם, לצד שלישי, או בקשר עם השקעה בתלמה ו-(ז) אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר או אודות רכישת המוצרים או השירותים שלנו, או בכל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.
הנתונים והמידע שנמסרו לתלמה יישמרו אך ורק למשך הזמן הנדרש והסביר למטרות שלשמן הם נאספו, לפי שיקול דעתה הבלעדי של תלמה, או עד שנקבל בקשה מפורשת למחיקתם, ובכל מקרה – כנדרש לפי דין. לתשומת ליבך, מידע אנונימי עשוי להישאר על השרתים שלנו ואנו רשאים לעשות בו שימוש, בין השאר, למטרות ניתוח וסטטיסטיקה בהווה ובעתיד ללא הגבלת זמן.
3. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים
תלמה עושה שימוש בכלים ושירותים לניתוח נתונים ונעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר או במוצרים או בשירותים שלה. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש האמור, תדירות השימוש בהם, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.
4. שימוש ב'עוגיות' – Cookies
ייתכן שהאתר או האפליקציה ישתמשו בטכנולוגיות מקובלות, דוגמת 'עוגיות' (Cookies), (להלן: "'עוגיות'") למטרות אחסון מידע באופן מקומי על מכשירך בקשר לשימושך באתר או באפליקציה, הכל על מנת להפוך את חווית הגלישה שלך באתר לפשוטה, רלוונטית ונוחה יותר.
השימוש ב'עוגיות' יעשה לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר או התכנים בו או במסרים אלקטרוניים אחרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר . חלק מן ה'עוגיות' יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשירך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "Windows" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה'עוגיות' מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הן משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר במידה ועליך להירשם. המידע ב'עוגיות' מוצפן, ותלמה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שמחשבי תלמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. כאמור בתנאי השימוש ובמדיניות פרטיות זו, תלמה מפעילה מעת לעת שירותי פרסום באמצעות צדדים שלישיים כגון חברות פרסום אינטראקטיביות. תלמה רשאית להעביר את המידע הנצבר באמצעות העוגיות לחברות אלו, אשר ישתמשו בו כדי להתאים עבורך הצעות שיווקיות ופרסומות ייעודיות באתר תלמה ובאתרים אחרים ברחבי הרשת.
אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות', תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.
5. העברת מידע מחוץ לישראל
העברת המידע או מתן גישה למידע הנשמר על ידי תלמה לצדדים שלישיים מחוץ לישראל, תיעשה רק וככל שמתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: (א) המידע מועבר למדינה באיחוד האירופי; (ב) המידע מועבר למדינה שהאיחוד האירופי מאפשר להעביר אליה מידע, ובאותם תנאים (למשל, ארה"ב תחת הסדר Privacy Shield, או מדינות שזכו להחלטת נאותות של הנציבות האירופי); (ג) קיים הסכם עם מקבל המידע לפיו הוא מתחייב להחיל על עצמו את חוקי הגנת הפרטיות; (ד) התקבלה הסכמה מפורשת מנושא המידע להעברה המסוימת ולמדינה המסוימת אליה הועבר המידע; או (ו) המידע מועבר לחברת בת של תלמה ונקבעו מנגנונים מתאימים להגנה על המידע בחברה הבת. העברת המידע כאמור תתבצע על בסיס הסכם ההתקשרות הכולל הוראות מתאימות העוסקות בהגנת פרטיות ובאבטחת מידע של המידע, לרבות התחייבות של מקבל המידע שלא להעבירו לכל צד שלישי.
6. זכויות המשתמש
זכות העיון וגישה למידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, תלמה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לתלמה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת: info@ talmahomeacademy.com
2. זכות לתיקון ומחיקת המידע
אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לתלמה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה לשירות הלקוחות בכתובת: התעשיה 5 מגדל העמק , אין בפנייה כאמור כדי לחייב את תלמה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.
7. משלוח דברי פרסומת

תלמה מציעה משלוח דברי פרסומת אלקטרוניים ואחרים (לרבות באמצעות רשת האינטרנט ורשתות הסלולר ובכל דרך אחרת, קיימת או עתידית, ובכלל זאת קבלת ניוזלטר), אשר משמעם מסירת דיוור חדשותי, כללי או פרסומי ישירות למשתמשים שבחרו בכך(להלן: "הדיוור"). יובהר במפורש כי תכני הדיוור יכול שיכללו דברי פרסומת, פרסומים אשר נלווים לתוכן חדשותי או אף תכנים נעדרי כל תוכן חדשותי.
המשתמש מצהיר ומאשר כי ידועות לו הוראות תיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008, והוא מסכים במפורש כי יישלח לו דיוור על ידי תלמה , בכל הדרכים המנויות בחוק (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר) או בכל דרך עתידית רלוונטית. יובהר, כי על מנת שישלחו לך התכנים המתאימים ביותר, נעשה שימוש במידע אודותיך כאמור לעיל על מנת לאפשר אפיון מיטבי של סוגי המוצרים והשירותים המתאימים לך ביותר.
המשתמש בשירות הדיוור יכול להתנתק מהשירות בכל עת על ידי פניה בדרכים הקבועות בחוק וכן על ידי פנייה לשירות הלקוחות שלנו בכתובת: התעשיה 5 מגדל העמק או בטלפון 04-6545443 בשעות הפעילות: ימים א-ה 09:00-17:00 . עם זאת, התנתקות משירותי הדיוור או מפעולות דיוור ישיר לא תמחק את המידע שנאסף אודותיו ממאגרי המידע של תלמה, ותלמה תהיה רשאית להמשיך להשתמש במידע כאמור בהתאם למטרות המנויות במדיניות פרטיות זו. המשתמש בשירות הדיוור יוכל להירשם מחדש לשירות האמור באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של תלמה

8. אתרים אחרים
האתר או האפליקציה עשויים לכלול קישורים לעמודים, לאפליקציות ולאתרים שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מנוהלים או מופעלים על ידי תלמה או על ידי מי מטעמה. כך למשל, האתר או מסרים אלקטרוניים אחרים עשויים לכלול קישורים לאתרים המציעים שירותי תיירות ושירותים נלווים אחרים. תלמה אינה שולטת או מפקחת על עמודים, אפליקציות ואתרים כאמור, והעובדה שתלמה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם או לחוקיותם. השימוש בעמודים, אפליקציות ואתרים אלו כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם, ולא לתנאי הפרטיות של תלמה.

9. אבטחת מידע
תלמה משקיעה משאבים ניכרים ונוקטת באמצעים מחמירים בכדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על ידיך, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש במערכות אבטחת מידע שנועדו למנוע גישה בלתי מורשית למידע שבידיה. עם זאת, אין באפשרות תלמה להבטיח שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן על ידה, ובכפוף להוראות כל דין, היא לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה בלתי מורשית למידע המוחזק בידיה.
חיובים כספיים בכרטיס האשראי יתבצעו אך ורק לאחר ביצוע הזמנה ובכפוף לאמור בתנאי השימוש. מובהר כי פרטי כרטיס האשראי לצורך תשלום עבור ביצוע ההזמנות אינם נשמרים אצל תלמה אלא על ידי ספק שירותים חיצוני המנהל את תהליך הסליקה ואחראי על הצפנת המידע ואבטחתו באמצעים מתאימים ובכפוף להוראות כל דין.

10. שינויים במדיניות הפרטיות
תלמה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, אתה מוזמן לפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר, בטלפון: 04-6545443 או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני
לכתובת: info@ talmahomeacademy.com.

 

תלמה נסיעות ותיירות בע"מ
ח.פ. 511233249